ב' кислев ה'תשפ"ג

Теория и практика универсальной этики


Обложка: твердая
Формат: 20x15

Количество страниц 405

 

равом Арье бен Эфраим

Полная стоимость: 85 шек.
Стоимость по скидке: 50 шек.
Цена в долларах: 15 $

Традиция Законов для потомков Ноаха и соответствующая им теология передавалась из поколения в поколение, от Ицхака к Яакову, а далее к сыновьям Яакова, которые со своими семьями спустились в Египет, где и произошло зарождение и рост еврейский народ. Окончательное же формирование евреев, как народа, произошло у горы Синай, когда была дарована Тора Письменная (Пятикнижие Моше) и Тора Устная (комментарии и разъяснение к Торе Письменной). И до сегодняшнего дня, полученная там Традиция, передаваемая из поколения в поколение, уникальным образом может гарантировать точность и неизменность слов и их понимания, как они были раскрыты и объяснены учителем Моше у горы Синай.

Законы для потомков Ноаха были изначально раскрыты Первому человеку Адаму и праведнику Ноаху, а затем были повторены на горе Синай и стали неотъемлемой частью Письменного и Устного Закона, из которого мы и узнаем о том, что они были ранее заповеданы человечеству.

Их окончательное утверждение на Синае и раскрытие деталей в Устном Законе являются для нас источником для их изучения, доступным для нас благодаря передаче Традиции со времен Синая до наших дней. Через распространение этих знаний, базисные этические принципы, лежащие в основе духовного формирования человечества, также как и коллективная историческая память о Ноахидизме в мировых религиях и культурах, смогут выкристаллизоваться в сознании. Это становится весьма актуальным в наше время для большинства вероучений, которые вынуждены защищать свои идеалы на фоне давления современного общества на их традиции — тем самым обнаруживая единый для всех источник морально-этических ценностей.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел) сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2023