י"א סיון ה'תשפ"ד

סט משניות ברוסית - MISHNA SET - Мишна

Набор из 6  томов
Разделы Зраим, Нашим
Незикин и Моэд
новое издание
סט ששה סדרי משנה בתרגום לרוסית
מועד, נזיקין, נשים, זרעים, קודשים, טהרות.

Мишна Комплект из 6 Томов

מחיר מלא: 960 ₪
מחיר מבצע: 799 ₪
מחיר בדולר: 219 $
ОПИСАНИЕ:

Важнейшее правило еврейской традиции — “Писанное нельзя читать наизусть, а устное не читают по писанному” — строго соблюдалось на протяжении многих веков: Устная Тора передавалась из уст в уста, а Тора Письменная  только зачитывалась. Практически во всех ешивах были люди, называемые баалей Мишна, то есть “владеющие Мишной”: они обладали исключительной памятью и помнили наизусть огромные отрывки Устной Торы. Такое положение дел сохранялось до р. Йеѓуды ѓа-Наси, который счел, что пришло время закрепить основные положения Устной Торы в виде кодекса. Он собрал крупнейших мудрецов своего времени и приказал объединить имевшиеся в разных ешивах записи, чтобы сформировать единую, общую для всех книгу. Произошло это через 150 лет после разрушения Храма, приблизительно в 220 г. н. э. Эта книга называется Мишна (слово мишна происходит от глагола шана, означающего “заучивать, регулярно повторяя; зазубривать”). Мишна стала первой книгой Устной Торы, и р. Йеѓуда не только записал важнейшие положения Устной Торы, но еще и незадолго до своей смерти завершил, “запечатал” Мишну.

Мишна делится на шесть разделов, или “порядков” (сдарим), сегодня расположенных один за другим следующим образом: Зраим (“Посевы”), Моэд (“Время”), Нашим (“Женщины”), Незикин (“Ущербы”), Кодашим (“Святыни”), Тоѓорот (“Чистота”).


1. Раздел Зраим - Посевы
Порядок трактатов в разделе Зраим отличается от порядка трактатов в остальных разделах Мишны, в которых бóльшие по объему и количеству глав трактаты предшествуют меньшим. В Зраим это правило не соблюдается. Наибольшее число глав — в шестом от начала трактате Трумот. Четвертым идет трактат Кильаим, где девять глав, а перед ним — Дмай, содержащий семь глав. Трактат Бикурим, который завершает раздел Зраим, состоит из четырех глав, а помещен он после трактата Орла, в котором три главы.

2. Раздел Моэд - Время
Цель данного издания, открывающегося разделом Моэд, — позволить русскому читателю самостоятельно познакомиться с текстом Мишны. Текст сопровождается краткими комментариями, проясняющими смысл, а иногда и подразумеваемый контекст. В необходимых местах даны развернутые объяснения, облегчающие понимание.

3. Раздел Нашим - Женщины
Третий том Мишны «Нашим» посвящен законам и правилам относительно обручения, женитьбы, развода и нарушения супружеской верности. Содержит также различные формы обетов, законы их соблюдения и нарушения. 

4. Раздел Незикин - Ущербы
Изначально раздел Незикин ("Ущербы") открывался трактатом, так же называвшимся Незикин и состоявшим из тридцати глав. Впоследствии трактат разделили на три части, по десять глав каждая. Части эти—три раздела трактата Незикин — были озаглавлены Бава кама ("Первый раздел"), Бава мециа ("Средний раздел") и Бава батра ("Последний раздел").

5. Раздел Кодашим - Святыни
В основе данного издания лежит принцип общедоступности, оно впервые позволит читателю самостоятельно познакомиться с полным текстом Мишны на русском языке. Перевод сопровождается краткими комментариями, проясняющими смысл, а иногда и контекст написанного. В отдельных случаях приведены развернутые пояснения, которые представляют собой дидактический материал, облегчающий понимание текста Мишны.

6. Раздел Тогорот - Чистота
В основе данного издания лежит принцип общедоступности, оно впервые позволит читателю самостоятельно познакомиться с полным текстом Мишны на русском языке. Перевод сопровождается краткими комментариями, проясняющими смысл, а иногда и контекст написанного. В отдельных случаях приведены развернутые пояснения, которые представляют собой дидактический материал, облегчающий понимание текста Мишны.​


lexapro and weed safe

lexapro and weed good click here lexapro and weed effects

venlafaxine alcohol interaction

venlafaxine alcohol

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул.  иерусалим, ул. Зархи 25
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).
www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]
YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969  Address letters: Zarhi str. 25  Jerusalem ISRAEL.

הצהרת נגישות 

עיצוב ובניה שטיבל.קום © כל הזכויות שמורות ל - yahad.org אין לעשות שימוש בשום תוכן או תמונה ללא אישור בכתב. 2004 - 2024 ©