י"א нисан ה'תשפ"ד

Тегилим Шатер Йосефа-Ицхака Средний формат

Средний формат
Обложка: твердая
Формат: 13x2x18
Cтраниц: 424


 

Полная стоимость: 69 шек.
Стоимость по скидке: 55 шек.
Цена в долларах: 16 $

Номер по каталогу: 965-293-058-8

От переводчика:

В настоящем издании читателю предлагается новый перевод книги Тегилим.

Работая над переводом, я пользовался существующими переводами Тегилим на русский язык, в частности, переводами, которые были выполнены евреями, О. Штейнбергом (Вильна, 1904) и Д. Йосифоном («Мосад арав Кук», Иерусалим, 1978).

Основная задача, как мне представляется, была сделать перевод, который в максимальной мере удовлетворял бы тому пониманию простого смысла («пшат»), которое предлагают классические еврейские комментаторы. Работая над переводом, я, как правило, следовал тому толкованию малопонятных слов, которое содержится в комментариях «Мецудат Цийон» и «Мецудат Давид». Оба комментария составлены жившим в XVIII в. в Галиции р. Давидом Альтшулером и отличаются предельной ясностью. Эти комментарии также являются результатом тщательной подборки многих из написанных ранее комментариев: Раши, Радака и др.

Хотя в мои планы не входило составление комментария к Тегилим, в отдельных случаях, особенно там, где поэтический текст кажется весьма туманным, пришлось снабдить его кратким истолкованием. Комментарии в основном базируются на трудах следующих комментаторов: р. Шломо Ицхаки (Раши, 1040-1105), р. Аврагама Ибн Эзры (1089-1164), р. Давида Кимхи (Радак, 1160-1235), р. Овадьи Сфорно (ок. 1470-1550) и упоминавшегося выше р. Давида Альтшулера.

Перевод различных имен Всевышнего выполнен нами в соответствии с указаниями нынешнего Любавичского Ребе. В 1978 г. я обратился к Ребе с вопросом о том, как переводить на русский язык имена и атрибуты Всевышнего: Гавайе (которое во всех известных мне переводах передается как «Г-сподь»), Ад-най (также переводится как «Г-сподь»), Элоким (переводится как «Б-г»), Сущность ответа Ребе сводилась к следующему:

Имя Гавайе имя собственное. Поскольку слово «Б-г» по-русски не ассоциируется с каким-либо конкретным понятием, например с «господством» и т. п., то оно скорее соответствует имени Гавайе. Имя «Г-сподь» не следует использовать для передачи имени Гавайе. Имя «Г-сподь» соответствует по смыслу имени Ад-най. Что касается имени Элоким, то его смысл объясняется в Шулхан Арухе, кодексе еврейского закона, как «Обладающий силами и могуществом», поэтому в переводе должно быть «Всесильный».


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024