כ"ט кислев ה'תשפ"ב

Диалог

Иврит-русский разговорник
Обложка: мягкая
Формат: 17x1x12
Cтраниц: 152

 

Полная стоимость: 49 шек.
Стоимость по скидке: 40 шек.

ОПИСАНИЕ:

Сегодня в книжных магазинах читателям предлагается великое множество учебных пособий по языку иврит. Среди прочих важное место занимают различные разговорники, содержащие необходимый минимум слов, оборотов и выражений, позволяющих вести беседу и ориентироваться безбрежном море незнакомого языка.
Чем же отличается от всех предыдущих изданий разговорник "ДИАЛОГ", предлагаемый читателям издательством ИВРУС и международной культурно-просветительской организацией ХАМА?
Сегодня идет активный процесс приобщения евреев из стран СНГ не только к языку иврит, но и к национальным традициям, к духовным ценностям еврейства, от которых подавляющее большинство бывших советских евреев были насильственно отторгнуты в течение почти всего двадцатого столетия. Зачастую языковое возрождение идет рука об руку с возрождением национальным. Поэтому мы сочли необходимым и чрезвычайно важным включить в подготовленный нами разговорник не только разделы, содержащие информацию и выражения, так сказать, "первой необходимости" (это само собой разумеется), но и сведения об основных положениях и понятиях еврейства — о еврейских праздниках и традициях. Вне зависимости от того, считает ли себя человек светским или религиозным — все мы граждане Израиля, все мы должны знать и уважать традиции еврейского народа, бережно сохранявшиеся на протяжении веков галута. Эти знания и уважение являются непременным условием национального единства, диалога между различными частями еврейского народа, и потому мы надеемся, что предлагаемый разговорник станет скромным вкладом в это важное дело.


Лев БАЛЦАН, владелец издательства ИВРУС

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021