ל' кислев ה'תשפ"ב

Талмуд. Трактат Шабат. Том 1

Большой формат

Обложка: твердая

Формат: 16x4x23

Страниц: 544

Полная стоимость: 250 шек.
Стоимость по скидке: 199 шек.

Номер по каталогу: 978-599-033-041-2
ОПИСАНИЕ:

IX том многотомного издания "Талмуд" продолжает вторую стадию проекта: публикацию полного русского перевода Вавилонской Гемары. Гемара создана несколько позднее таннаитского ядра Талмуда (Мишна, Тосефта и hалахиченские Мидраши), содержащегося в первых 7 томах серии и является основной по объему частью Вавилонского Талмуда. В IX-м томе впервые на русском языке публикуется первая половина трактата Шаббат — самого большого в Талмуде. Большое количество примечаний и комментариев помогает читателю почувствовать атмосферу еврейской "талмудической цивилизации" и лучше понять технику мидраша и своеобразную "талмудическую логику" текста.

ПРЕДИСЛОВИЕ:

Издательская группа «Таргум» продолжает выпуск многотомного издания перевода Вавилонского Талмуда на русский язык.

Девятый том серии включает Мишну и Гемару первой половины1 трактата Шаббат из отдела {седера) Моэд. Тем самым, IX-й том «соответствует» той части Н-го тома нашего издания, которая содержит Мишну и Тосефту к трактату Шаббат.

Читать Гемару не обязательно подряд, но лучше, в еледующей последовательности: сначала в томе II прочитывается интересующая в данный момент мишна с комментариями (например, Глава I, мишна 1), затем там же тосефта к этой мишне, с комментариями (там же)2, и уже после этого массивная гемара к этой мишне в томе IX.

Кроме того, рекомендуется использовать Глоссарий в конце Дополнительного тома нашего издания и Список сокращений в начале того же тома.

Настоятельно рекомендуется также внимательно просмотреть главу 4 работы Н. Переферковича «Талмуд: его история и содержание» в Дополнительном томе, подробно расписывающую «приёмы» талмудических умозаключений, технику мидраша и т. п.

Заметим, наконец, что текст Гемары насыщен ссылками на ТаНаХ (еврейскую Библию, оригинал Ветхого Завета), причём в этих отсылках часто изменяется «конвенциональный» смысл соответствующих мест в ТаНаХе. Часто при этой «смысловой манипуляции» используется фоника (и даже графика) соответствующих ивритских слов и выражений.

 
  1. Трактат Шаббат (вместе со своей Гемарой) по объему текста самый большой в Вавилонском Талмуде.
  2.  Гемара часто ссылается на Тосефту (в числе многочисленных ссылок на т. н. барайту в тексте Гемары).

Поэтому для полноценного чтения Гемары рекомендуется иметь «под рукой» двойной (иврит-русский) текст ТаНаХа.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021